โครงสร้างหลักสูตรมืออาชีพการวางระบบบัญชี (Open Curriculum Framework)


โครงสร้างหลักสูตรมืออาชีพการวางระบบบัญชี (Open Curriculum Framework) (โครงสร้างหลักสูตรฯ) เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (แผนแม่บทฯ) จัดทำโดยคณะทำงานการพัฒนาแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (คณะทำงานฯ) ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี (วาระปี 2563-2566) (คณะกรรมการฯ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการฯ ในการ “ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ให้เป็นมืออาชีพการวางระบบบัญชี” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการ “เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากลและมีจรรยาบรรณ” และเป็นไปตามพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ข้อ 2 สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากลและเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี และข้อ 4 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ  คณะกรรมการฯ จึงเห็นร่วมกันให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อยกร่างแผนแม่บทฯ ให้เป็นกรอบการพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นใน “การเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ด้านการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ” และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทฯ ให้มีโครงสร้างและรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ในส่วนของวิชาชีพบัญชีให้มีศักยภาพในการเป็นมืออาชีพการวางระบบบัญชี เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล อันจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับวิชาชีพบัญชี องค์กรและสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงสร้างหลักสูตรฯ ตามแผนแม่บทฯ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) ที่ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ (2) ผู้บริหาร (3) นักบัญชี (4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ (5) หน่วยงานกำกับดูแล

โครงสร้างหลักสูตรฯ จะให้ “รายละเอียดองค์ประกอบของหลักสูตร” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร ผลลัพธ์ของหลักสูตร และโครงสร้างวิชาของหลักสูตร พร้อมเสนอแนะรูปแบบการเรียนรู้ และจำนวนผู้เรียนที่เหมาะสม และ “รายละเอียดระดับวิชาของหลักสูตร” ประกอบด้วยเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลำดับของหัวข้อหลักและหัวข้อรอง พร้อมเสนอแนะระยะเวลาที่ควรใช้ ของหลักสูตรวิชาแกนมืออาชีพการวางระบบบัญชี และหลักสูตรวิชาเฉพาะสำหรับมืออาชีพการวางระบบบัญชีแต่ละด้าน มีด้วยกันทั้งหมด 8 ด้าน (ดังที่แสดงในรูปหน้า 8) กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ให้มีคุณสมบัติของมืออาชีพการวางระบบบัญชี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับวิชาชีพบัญชี องค์กรและสังคม และในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรฯ มั่นใจว่าจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณสมบัติของมืออาชีพการวางระบบบัญชี เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี องค์กรและสังคมให้ยั่งยืน

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ “โครงสร้างหลักสูตรมืออาชีพการวางระบบบัญชี (Open Curriculum Framework)” ที่เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ และให้สิทธิ์กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำเนื้อหาของโครงสร้างหลักสูตรฯ ไปใช้พัฒนามืออาชีพการวางระบบบัญชี และหรือสามารถปรับปรุงเนื้อหาของโครงสร้างหลักสูตรฯ ให้เหมาะกับสถานการณ์และยุคสมัยได้ ด้วยเงื่อนไข ต้องอ้างอิงที่มาตามรูปแบบที่กำหนด และแบ่งปันโครงสร้างหลักสูตรฯ ที่มีการปรับปรุงกลับมายังสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผ่านทางอีเมล asp@tfac.or.th

ด้วยความขอบคุณ

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2685-2500

โทรสาร : 0-2685-2501

Website : www.tfac.or.th

Facebook : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Line@ : @tfac.family

Youtube : tfac.family