คณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ และ PDPA Thailand ได้เล็งเห็นว่ากระบวนการดำเนินการของ
สำนักงานสอบบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการสำนักงานสอบบัญชี
อาจมีประเด็นปัญหาทางปฏิบัติ ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลว่าด้วยสำนักงานสอบบัญชีเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
ผู้ประกอบการสำนักงานสอบบัญชี สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชี
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะสร้างการตระหนักรู้และสร้างการตื่นตัว
ในวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการสำนักงานสอบบัญชีและลูกจ้างของไทยที่จะสามารถ
นําแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ได้จริง

 

คณะผู้จัดทำ

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2685-2500

โทรสาร : 0-2685-2501

Website : www.tfac.or.th

Facebook : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Line@ : @tfac.family

Youtube : tfac.family